แนวทางการดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน NT ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 การประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563

โพสต์18 ก.พ. 2564 19:14โดยนางจันทร์เพ็ญ แว่นเตื่อรอง   [ อัปเดต 19 ก.พ. 2564 06:58 โดย junkaew ]
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด ทุกโรงเรียน.....ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้มีโครงการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 มีวัตถุประสงค์ของการประเมินเพื่อตรวจสอบความสามารถพื้นฐานที่สำคัญในการเรียนรู้ของผู้เรียน ทั้งในด้านการอ่าน การเขียน และการคิดคำนวณ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 เพื่อให้ครูผู้สอนมีข้อมูลความสามารถด้านต่างๆ ของผู้เรียน สำหรับนำไปใช้ในการวางแผนการจัดการเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพผู้เรียนเป็นรายบุคคล และทราบถึงสาระการเรียนรู้ที่ต้องปรับปรุงและพัฒนา และนำข้อมูลไปสู่การปรับวิธีเรียนเปลี่ยนวิธีสอนในการศึกษาถัดไป อีกทั้งทำให้ผู้ปกครองและนักเรียนได้รู้จุดที่ต้องปรับปรุงและพัฒนาของนักเรียนเป็นรายบุคคล เพื่อนำไปสู่การวางแผนพัฒนาผู้เรียนในระดับที่สูงขึ้น โดยมีแนวทางดำเนินงานตามรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้
        ทั้งนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 แจ้งผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียนทราบ เพื่อให้การดำเนินงานในทิศทางเดียวกันตามแนวทางการดำเนินการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม....