แนวทางการจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

โพสต์23 พ.ค. 2563 07:55โดยJunpen Waentuearong   [ อัปเดต 23 พ.ค. 2563 07:58 ]
เรียน ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน....สืบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ส่งผลให้โรงเรียนในสังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กรณีไม่สามารถเปิดเรียนได้ตามปกติจำเป็นต้องใช้การจัดการเรียนการสอนทางไกล เพื่อความปลอดภัยของนักเรียน ผู้ปกครอง ครูและบุคลากรทางการศึกษา จากการแพร่ระบาดของโรคดังกล่าว โดยให้นักเรียนแต่ละระดับชั้นสามารถเรียนรู้ที่บ้าน (Learn from home) จากช่องทางการเรียนรู้ ดังนี้
        1. การเรียนผ่านทีวี (ON-Air) ผ่านช่องทางการเรียนรู้ 4 ระบบ ได้แก่
            1.1 ระบบดาวเทียม (Satellite) ทั้ง KU- Band (จานทึบ) ช่อง 186-200 และ C-Band (จานโปร่ง) ช่อง 337-351 (ระบบ HD)
            1.2 ระบบดิจิทัลทีวี (Digital TV) ช่อง 33-51
            1.3 ระบบเคเบิ้ลทีวี (Cable TV) ช่องตามที่ผู้ให้บริการกำหนด
            1.4 ระบบ IPTV ชองตามที่ผู้ให้บริการกำหนด
        2. การเรียนผ่านอินเทอร์เน็ตและแอปพลิเคชน (Online) ผ่านช่องทางการเรียนรู้ 4 ช่องทาง ได้แก่
            2.1 เว็บไซต์ www.deep.go.th (DEEP:Digital Education Excellent Platform)
            2.2 เว็บไซต์ www.dltv.ac.th
            2.3 เว็บไซต์ Youtube : www.youtube.com DLTV1 Channel-DLTV15 Channel.
            2.4 แอปพลิเคชัน DLTV บน Smartphone
            เพื่อให้ตรงตามมาตรฐานการจัดการเรียนรู้แต่ละช่วงชั้น นักเรียนทุกระดับชั้นสามารถเรียนรู้ผ่านช่องทาง 1.1-1.4 และ 2.2-2.4 และนักเรียนระดับชั้นมัธยมสึกษาปีที่ 1-6 สามารถเรียนรู้เพิ่มเติมผ่านช่องทาง 2.1 ดิจิทัลแพลตฟอร์มของกระทรวงศึกษาธิการ หรือ DEEP ทั้งนี้เพื่อความเหมาะสมต่อบริบทการเรียนรู้ที่บ้านของนักเรียน และการบริหารจัดการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียน
            ในการนี้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงได้จัดทำแนวทางการจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำหรับครูและผู้ปกครอง ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยให้แก่โรงเรียนในสังกัด เพื่อเป็นแนวทางการปฏฺบัติงานของครูและบุคลากรในโรงเรียน ในการดำเนินการและสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนทางไกลให้แก่นักเรียน และผู้ปกครองในการดูแลบุตรหลานเรียนรู้ที่บ้าน 
            สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 จึงแจ้งให้โรงเรียนในสังกัดทราบ เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติงานของครูและบุคลากรในโรงเรียน ในการดำเนินการ และสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนทางไกลให้แก่นักเรียน และผู้ปกครองในการดูลบุตรหลานเรียนรู้ที่บ้าน (ดาวน์โหลดแนวทางการจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำหรับครู และผู้ปกครองได้ที่ http://gg.gg/j3v8a)....คลิกอ่านหนังสือราชการต้นฉบับ

                หนังสือราชการ