แนวทางการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ผ่าน WWW.deep go.th สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

โพสต์26 มิ.ย. 2563 00:40โดยJunpen Waentuearong   [ อัปเดต 26 มิ.ย. 2563 01:17 โดย นางจันทร์เพ็ญ แว่นเตื่อรอง ]
 
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในสังกัดทุกโรงเรียน....ด้วย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ดำเนินการขับเคลื่อนการพัฒนาแพลตฟอร์มด้านการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศ Digital Education Excellence Platform หรือ DEEP ในการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ออนไลน์สำหรับคนไทยทุกคน นักเรียนสามารถเรียนออนไลน์ได้ทุกที่ ทุกเวลา ครูและบุคลากรทางการศึกษาสามารถเรียนรู้ พัฒนาตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งเป็นความท้าทายของคนในยุค Digital Disruption โดยกำหนดเปิดใช้งานในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 พร้อมกันทั่วประเทศ ในการนี้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ใคร่ขอความอนุเคราะห์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแจ้งโรงเรียนในสังกัดที่มีการจัดการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ให้เตรียมการจัดการเรียนการสอน ดังนี้
        1. แต่งตั้งผู้ดูแลระบบ DEEP ระดับโรงเรียน อย่างน้อยโรงเรียนละ 1 คน
        2. แต่งตั้งนายทะเบียนข้อมูลสารสนเทศ อย่างน้อยโรงเรียนละ 1 คน
        3. ให้นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ทุกคน ลงทะเบียนเข้าใช้งานระบบ DEEP ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2)
        สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 จึงแจ้งให้สถานศึกษาโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในสังกัดทุกโรงดำเนินการเปิดใช้งาน และให้นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาเข้าไปลงทะเบียนเข้าใช้งานระบบ DEEP ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ตามกำหนดการ....คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม