แนวปฏิบัติในการใช้เงินอุดหนุนจัดซื้อชุดตรวจ Antigen Test Kit (ATK) ของสถานศึกษาในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

โพสต์4 ม.ค. 2565 19:24โดยJunpen Waentuearong   [ อัปเดต 4 ม.ค. 2565 19:25 ]
เรียน ผู้อํานวยการโรงเรียนในสังกัดทุกแห่ง....ด้วย สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้แจ้งแนวทางการเตรียมการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COMID-19) และตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง หลักเกณฑ์การเปิดโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษา ตามข้อกําหนดออกตามความ ในมาตรา 9 แห่งพระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 34) ข้อ 3.1.3.2 (2) นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนต้องตรวจคัดกรอกหาเชื้อด้วยวิธีการที่เหมาะสมก่อนเข้า Quarantine Zone เพื่อให้สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและหน่วยงานทางการศึกษาในสังกัดใช้เป็นแนวปฏิบัติในการจัดซื้อชุด ตรวจ Antigen Test Kit (ATK) นั้น 
        ในการนี้ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 แจ้งแนวปฏิบัติในการใช้เงิน อุดหนุนจัดซื้อชุดตรวจ Antigen Test Kit (ATK) รายละเอียดดังสิ่งที่ส่งพร้อมนี้ โดยให้โรงเรียนในสังกัดใช้เป็น แนวทางปฏิบัติต่อไป คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม...