แนวปฎิบัติของสถานศึกษาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)

โพสต์21 มิ.ย. 2563 09:19โดยJunpen Waentuearong   [ อัปเดต 24 มิ.ย. 2563 11:17 ]
เรียน ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน.....เนื่องด้วย มติคณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ 7 เมษายน 2563 ได้มีมติรับทราบการปรับการเปิดภาคเรียนที่หนึ่ง ปีการศึกษา 2563 จากวันที่ 16 พฤษภาคม 2563 เป็นวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 นั้น ในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ตระหนักถึงความสำคัญในการดูแลนักเรียน ผู้ปกครอง ครูและบุคลากรทางการศึกษา จึงให้โรงเรียนได้จัดทำแนวทางเตรียมความพร้อมของสถานศึกษาเน้นความร่วมมือปฏิบัติ 8 แนวทางของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข เพื่อเป็นแนวปฏิบัติของโรงเรียน โรงเรียนใช้เป็นแนวทางในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ภายในโรงเรียนในสังกัดอย่างมีประสิทธิภาพ
        สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 จึงขอแจ้งให้โรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียนได้จัดทำแนวปฏิบัติขึ้นเพื่อใช้ปฏิบัติในสถานศึกษา แบบฉบับย่อเป็นไฟล์ PDF หรือสไลด์ ไม่เกิน 10 หน้ากระดาษ A4 แล้วแนบไฟล์รายงานสำนักงานเขตพื้นที่ทาง http://gg.gg/jpvka หรือที่คิวอาร์โค้ทด้านล้าง ภายในวันที่ 24 มิถุนายน 2563....คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม