แนวปฎิบัติการใช้ข้อสอบแบบเขียนตอบในการวัดและประเมินคุณภาพผู้เรียน

โพสต์24 ม.ค. 2563 19:02โดยJunpen Waentuearong   [ อัปเดต 25 ม.ค. 2563 20:33 ]
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงในสังกัด....ด้วย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้มีประกาศ เรื่อง แนวปฏิบัติในการยกระดับคุณภาพผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ลงวันที่ 18 เมษายน 2563 ข้อที่ 7 ให้เพิ่มการใช้ข้อสอบแบบเขียนตอบ ทั้งการเขียนตอบแบบสั้น และแบบยาว เมื่อจบหน่วยการเรียนรู้ ในการสอบระหว่างภาคเรียนและในการสอบปลายภาคเรียน อย่างน้อยร้อยละ 30 ของการทดสอบแต่ละครั้ง เพื่อให้การดำเนินงานเกี่ยวกับการใช้ข้อสอบแบบเขียนตอบในการวัดและประเมินคุณภาพผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความน่าเชื่อถือเป็นที่ยอมรับทางวิชาการ และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้จัดทำประกาศ เรื่อง แนวปฎิบัติการใช้ข้อสบแบบเขียนตอบในการวัดและประเมินคุณภาพผู้เรียน ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1
        ในการนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 จึงให้โรงเรียนดำเนินการตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อดำเนินการวัดและประเมินผลคุณภาพผู้เรียนตามแนวปฏิบัติการใช้ข้อสอบแบบเขียนตอบในการวัดและประเมินคุณภาพผู้เรียนต่อไป