มอบสื่อพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาตามแนวทางการประเมินของ PISA

โพสต์2 มี.ค. 2563 05:10โดยJunpen Waentuearong   [ อัปเดต 2 มี.ค. 2563 05:10 ]
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนขยายโอกาสในสังกัดทุกแห่ง...ด้วย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดย ศูนย์ PISA สพฐ. สำนักทดสอบทางการศึกษา ได้จัดทำพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาตามแนวทางการประเมินของ PISA "แบบฝึกพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาตามแนวทางการประเมินของ PISA" เพื่อเป็นสื่อให้ครูผู้สอนนำไปใช้ในการพัฒนานักเรียนให้มีศักยภาพสอดคล้องตามแนวทางการประเมินของ PISA สำหรับเตรียมนักเรียนให้มีความพร้อมรับการประเมิน PISA ในเดือน สิงหาคม 2564 และได้มอบสื่อดังกล่าวให้กับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาทั่วประเทศ นั้น
        ในการนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 แจ้งให้โรงเรียนขยายโอกาสในสังกัดทุกแห่งติดต่อขอรับคู่มือการใช้แบบฝึกพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาตามแนวทางการประเมินของ PISA จำนวน 1 เล่ม และแบบฝึกพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาตามแนวทางการประเมินของ PISA จำนวน 1 เล่ม รวม 2 เล่ม ได้ที่กลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป