เลื่อนวันอบรมครูผู้สอนด้วยระบบทางไกล ตามโครงการพัฒนานักเรียนอย่างมีคุณภาพด้วยการจัดประสบการณ์เรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสะเต็มศึกษา ป

โพสต์22 มี.ค. 2563 08:55โดยJunpen Waentuearong   [ อัปเดต 22 มี.ค. 2563 08:56 ]
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงที่ส่งข้าราชการครูเข้าอบรม...ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ดำเนินการโครงการพัฒนานักเรียนอย่างมีคุณภาพด้วยการจัดประสบการณ์เรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี และสะเต็มศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2563 ด้วยระบบทางไกล ระหว่างเดือน มีนาคม - เมษายน 2563      ศูนย์การอบรมครูสะเต็มศึกษาประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 (เดิม) รอบครูผู้สอน ดังนี้
1. ระดับปฐมวัย ห้องประชุมรวมใจ 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1
2. ระดับประถมศึกษา - ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนสุนทรวิจิตร (บำรุงวิทยา)
วันที่ 26-29 มีนาคม 2563 - ระดับประถมศึกษาตอนต้น ชื่อเรื่อง เฮฮาในป่าใหญ่
วันที่ 27-28 เมษายน 2563 - ระดับปฐมวัย ชื่อเรื่อง การคิดเชิงคำนวณในระดับปฐมวัย
วันที่ 30 เมษายน - 3 พฤษภาคม 2563  - ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ชื่อเรื่อง ความร้อนรอบตัว
วันที่ 8-11 พฤษภาคม 2563 - ระดับประถมศึกษาตอนปลาย ชื่อเรื่อง ท่องไปในระบบสุริยะ
ทั้งนี้ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แจ้งว่า สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ได้ทวีความรุนแรงขึ้นอย่างต่อเนื่อง และมีการแพร่ระบาดอย่างรวดเร็ว และในวันที่ 17 มีนาคม 2563 คณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติให้ประกาศปิดมหาวิทยาลัยรัฐ - เอกชนทั่วประเทศ  สสวท.ได้ทบทวนการดำเนินกิจกรรมดังกล่าวทุกช่วงเวลา ให้เลื่อนออกไปอย่างไม่มีกำหนด
ในการนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต ๑ ให้โรงเรียนแจ้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ลงทะเบียนเข้ารับการอบรมตามโครงการดังกล่าวฯ ได้เลื่อนออกไปอย่างไม่มีกำหนด...คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม