ขยายเวลาการประกวดออกแบบมาสคอต "น้อง Coding" ภายใต้โครงการพัฒนาสื่อสร่างความรู้ความเข้าใจในการพัฒนาความคิด CodingAmbassador : CA

โพสต์21 มิ.ย. 2563 08:16โดยJunpen Waentuearong   [ อัปเดต 24 มิ.ย. 2563 11:20 ]
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงในสังกัด....ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดการประกวดออกแบบมาสคอต "น้อง Coding" ภายใต้โครงการพัฒนาสื่อสร่างความรู้ความเข้าใจในการพัฒนาความคิด CodingAmbassador : CA สำหรับนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไปที่สนใจ โดยไม่จำกัดอายุ การศึกษา และอาชีพ ชิงโล่รางวัลจากรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (คุณหญิงกัลยา โสภณพานิช) และเงินรางวัลรวม 60,000 บาท (หกหมื่นบาทถ้วน) กิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ได้แสดงความสามารถและทักษะการออกแบบอย่างสร้างสรรค์ตามนโยบายการเรียนการสอนวิชาวิทยาการคำนวณ  (Coding) โดยมีกรอบระยะเวลาการร่วมกิจกรรมและการประกาศผลเดิม คือ ส่งผลงานได้ตั้งแต่วันที่ 1-30 พฤษภาคม 2563 นั้น
            ทั้งนี้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เห็นว่าช่วงเวลาดังกล่าวอยู่ในช่วงวิกฤตการณ์เชื้อไวรัสโคโรนาระบาด และสถานการณ์ยังไม่คลี่คลาย จึงขยายระยะเวลาการประกวดออกแบบมาสคอต "น้อง Coding" ภายใต้โครงการพัฒนาสื่อสร่างความรู้ความเข้าใจในการพัฒนาความคิด CodingAmbassador : CA ให้ผู้ที่สนใจ ส่งผลงานได้ถึงวันที่ 15 กรกฏาคม 2563 สิ้นสุดเวลา 18.00 น. ทางอีเมลล์ codingobec@gmail.com และประกาศผลรางวัลชนะเลิศ ในวันที่ 31 กรกฎาคม 2563 ทางเว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน https://obec.go.th/ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย
            ในการนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ให้โรงเรียนประชาสัมพันธ์ผู้ที่สนใจและมีคุณสมบัติ ส่งผลงานเข้าประกวดตาม วัน เวลา เว็บไซต์ ที่กำหนด....คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

                หนังสือราชการ