ขอยกเลิกโครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในสัปดาห์วันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2563

โพสต์4 พ.ค. 2563 21:11โดยJunpen Waentuearong
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงในสังกัด....ตามที่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ได้แจ้งประชาสัมพันธ์โครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในสัปดาห์วันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2563 ประกอบไปด้วยกิจกรรมการคัดเลือกผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ศึกษานิเทศก์ และสถานศึกษาที่ส่งเสริมคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาประสบผลสำเร็จ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ และกิจกรรมการแข่งขันทางวิชาการด้านภาษาไทย ได้แก่ คัดลายมือ เขียนเรื่องจากภาพ เขียนเรียงความ แต่งคำประพันธ์ รอบรู้วรรณคดี อ่านออกเสียงร้อยแก้ว และกล่าวสุนทรพจน์ เพื่อเข้ารับรางวัลในสัปดาห์วันภาษาไทยแห่งชาติปี 2563 ในเดือน กรกฎาคม 2563 เนื่องจากขณะนี้อยู่ในช่วงการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) และเพื่อเป็นการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคดังกล่าวจากการดำเนินกิจกรรมที่มีการรวมตัวของคนจำนวนมาก ทางสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ตระหนักถึงความปลอดภัยของนักเรียน และบุคลากรที่เกี่ยวข้องที่อาจจะได้รับผลกระทบจากการดำเนินงาน จึงขอยกเลิกการจัดโครงการรักษ์ภาษาไทบ เนื่องในสัปดาห์วันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2563
        ในการนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 แจ้งโรงเรียนให้ยกเลิกการจัดโครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในสัปดาห์วันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2563 ซึ่งประกอบด้วยการแข่งขันวิชาการด้านภาษาไทยทุกกิจกรรม และการคัดเลือกการดำเนินงานที่ส่งเสริมคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาประสบผลสำเร็จทั้งในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย และกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เพื่อลดความเสี่ยงอันอาจจะเกิดขึ้นจากกาแพร่ระบาดของโรคดังกล่าว.....คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

            1. หนังสือราชการ          

Comments