ขอยกเลิกการจัดงานปัจฉิมนิเทศของครูอาสาสมัครจีนประจำปีการศึกษา 2562 – 2563

โพสต์24 ก.พ. 2563 01:39โดยJunpen Waentuearong   [ อัปเดต 24 ก.พ. 2563 01:39 ]
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกแห่ง...เนื่องจากสถานการณ์ปัจจุบันได้เกิดโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 ในประเทศจีน และระบาดเข้าสู่ประเทศไทย ทำให้ครูอาสาสมัครจีนได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าว สถาบันขงจื้อสำนักงานใหญ่ประจำประเทสำทยได้แจ้งยกเลิกการจัดงานปัจฉิมนิเทศของครูอาสาสมัครจีน ประจำปีการศึกษา 2562-2563 นั้น
        ในการนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ขอความร่วมมือโรงเรียนในสังกัดที่มีครูอาสาสมัครจีน ดำเนินการ ดังนี้
        2.1 ขอยกเลิกการจัดงานปัจฉิมนิเทศของครูอาสาสมัครจีน ประจำปีการศึกษา 2562-2563 และขอความร่วมมือทางดรงเรียนส่งครูอาสาสมัครจีนไปยังท่าอากาศยานที่จะเดินทางกลับประเทศจีน ซึ่งดรงเรียนเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินทางภายในประเทศไทย
        2.2 สำหรับครูอาสาสมัครจีนที่ครบกำหนดสัญญาในเดือนมีนาคม 2563 ในกรณีที่จบหน้าที่การสอนแล้ว แต่ถูกยกเลิกเที่ยวบิน ขอความร่วมมือทางโรงเรียนให้ครูอาสาสมัครจีนเดินทางกลับประเทศจีนหลังวันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2563 และก่อนวันที่ 10 มีนาคม พ.ศ.2563
        2.3 สำหรับครูอาสาสมัครจีนที่ไม่ถูกยกเลิกเที่ยวบิน ขอความร่วมมือจากโรงเรียนให้ครูอาสาสมัครจีนเดินทางกลับประเทศจีนตามกำหนดเดิม โดยให้โรงเรียนส่งครูอาสาสมัครจีนไปยังท่าอากาศยานที่เดินทาง
        2.4 สำหรับครูอาสาสมัครจีนที่มาจากมณฑลหูเป่ย ขอความอนุเคราะห์โรงเรียนให้ครูอาสาสมัครจีนได้อาศัยที่เดิมต่อ หากวีซ่าของครูอาสาสมัครจีนหมดอายุลงก่อนเดินทางกลับประเทศจีน ขอความอนุเคราะห์ให้ดรงเรียนช่วยต่อวีซ่าให้ (รายชื่อครูอาสาสมัครจีนที่มาจากมณฑลหูเป่ย จะส่งตามมาภายหลัง)
        2.5 สำหรับครูอาสาสมัครจีนที่จะกลับมาทำงานต่อในปีการศึกษาหน้า ขอความร่วมมือจากโรงเรียนช่วยทำรีเอ็นทรี่ (Re-Entry) ต่อวีซ่าและใบอนุญาตทำงาน ส่วนเรื่องค่าใช้จ่ายครูอาสาสมัครจีนจะเป็นผู้ชำระค่ารีเอ็นทรี่ (Re-Entry) ต่อวีซ่าและใบอนุญาตทำงานไว้ก่อน หลังจากกลับมาทำงานแล้ว ขอให้โรงเรียนช่วยดำเนินการเบิกค่าต่อวีซ่า และใบอนุญาตทำงานให้
        2.6 ให้โรงเรียนจ่ายค่าครองชีพเดือนมีนาคมให้คีูอาสาสมัครจีน เป็นจำนวน 6,000 บาท (หกพันบาทถ้วน) ก่อนครูอาสาสมัครจีนเดินทางกลับ