ข้อสั่งการเชิงนโยบายในการปฎิบัติตามมาตรป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 COVID-19

โพสต์19 ม.ค. 2564 00:46โดยJunpen Waentuearong   [ อัปเดต 19 ม.ค. 2564 01:10 ]
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงในสังกัด....ด้วย นายกรัฐมนตรีได้มีประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร ลงวันที่ 25 มีนาคม 2563 ประกอบด้วย ประกาศ แถลงการณ์ คำสั่ง และข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ฉบับที่ 1-17 รวมทั้งคำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดขอโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งกำหนดแนวปฏิบัติตามข้อกำหนดฯ และประกาศขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร (คราวที่ 9) ให้ขยายระยะเวลาการบังคับสถานการณ์ฉุกเฉินฯ ออกไปอีกคราวหนึ่ง ตั้งแต่วันที่ 16 มกราคม - 28 กุมภาพันธ์ 2564 ซึ่งมีการกำหนดมาตรการเพิ่มเติม โดยเน้นย้ำหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการอย่างเคร่งครัด พร้อมทั้งให้ถือปฏิบัติและดำเนินการตามมาตรการควบคุมพื้นที่และกำกับดูแลสถานการณ์การแพร่ระบาดของดรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อเตรียมการรองรับสถานการณ์กรณีมีผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในพื้นที่ โดยจังหวัดได้แจ้งเน้นย้ำให้ส่วนราชการ/หน่วยงาน อำเภอ และองค์กรภาคเอกชนทราบและถือปฏิบัติโดยเคร่งครัดแล้ว นั้น
                ในการนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ให้โรงเรียนแจ้งครู บุคลากรที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการตามคำสั่งการดังกล่าว และขอความร่วมมือครู บุคลากรใช้งานระบบ แอปพลิเคชันไทยชนะ และ/ หรือ หมอชนะ พร้อมทั้งแนะนำการดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่นแก่ประชาชน ทั้งนี้สามารถศึกษาวิธีการใช้งาน ระบบแอปพลิเคชัน "หมอชนะ" ได้ที่เว็บไซต์สำนักพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) https://www.dga.or.th/th/profile/2176/   คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม.........


                    หนังสือราชการ