ขอเรียนเชิญเป็นที่ปรึกษา และขอความอนุเคราะห์สนับสนุนการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพครู เพื่อให้เด็กและเยาวชนเข้าถึงโอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพผ่านเครือข่ายครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี

โพสต์20 ก.พ. 2563 23:24โดยJunpen Waentuearong   [ อัปเดต 23 ก.พ. 2563 22:27 ]
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่งฯ เรณูวิทยาคาร บ้านแสนพันหมันหย่อน อนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ บ้านมหาชัย และบ้านยอดชาดวิทยา...ด้วย สำนักงานกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีและมูลนิธิสถาบันวิจัยระบบการศึกษา (IRIS) ได้แจ้งให้ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลนครพนม ได้ให้การสนับสนุนการดำเนินงานของ นางอัฉรา คะษาวงค์ ครูโรงเรียนอนุบาลนครพนม ผู้ที่ได้รับรางวัลครูขวัญศิษย์ เครือข่ายครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ที่ได้จัดทำโครงการ "ค่ายมัคคุเทศก์น้อยรักถิ่นนครพนม" ซึ่งเป็นโครงการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพครู เพื่อให้เด็กและเยาวชนจังหวัดนครพนมเข้าถึงโอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพผ่านเครือข่ายครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ซึ่งโครงการดังกล่าวเป็นการขับเคลื่อนกลไกการทำงานเป็นระบบเครือข่ายของโรงเรียนประถมศึกษาในจังหวัดนครพนม และสังกัดเทศบาลเมืองนครพนม โดยจัดอบรมโรงเรียนเครือข่ายทั้ง 12 อำเภอ และโรงเรียนเทศบาล 3 ระหว่างวันที่ 22-23 กุมภาพันธ์ 2563 และวันที่ 18 มีนาคม 2563 ณ ห้องประชุมแสงสิงแก้ว โรงเรียนอนุบาลนครพนม นั้น
        ในการนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ให้โรงเรียนแจ้งผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมอบรม ตามวัน เวลา และสถานที่ ที่กำหนด รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งาด้วย