ขอมอบหนังสือ "ประวัติศาสตร์ร่วมรากอุษาคเนย์ สานเสวนาเพื่อความเข้าใจระหว่างวัฒนธรรมและสันติวัฒนธรรม"

โพสต์24 ก.พ. 2563 00:12โดยJunpen Waentuearong   [ อัปเดต 24 ก.พ. 2563 00:13 ]
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในสังกัด ทุกโรงเรียน...ด้วย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้จัดทำหนังสือ "ประวัติศาสตร์ร่วมรากอุษาคเนย์ สานเสวนาเพื่อความเข้าใจระหว่างวัฒนธรรมและสันติวัฒนธรรม" เพื่อมอบให้โรงเรียนนำไปพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ ทักษะกระบวนการและเจตคติที่เสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทย พลเมืองอาเซียน และพลเมืองโลก
        สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 จึงขอมอบหนังสือดังกล่าวให้กับโรงเรียนขยายโอกาสทางกาศึกษาในสังกัด โรงเรียนละ 1 เล่ม เพื่อนำไปปรับใช้ตามบริบทของโรงเรียน โดยขอรับเอกสารได้ที่ กลุ่มนิเทศฯ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป