ขอมอบหนังสือมารยาทไทย มารยาทในสังคม แก่โรงเรียนในสำนักงานเขตพื้่นที่การศึกษาทุกเขต

โพสต์24 ก.พ. 2563 00:04โดยJunpen Waentuearong   [ อัปเดต 24 ก.พ. 2563 00:04 ]
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด ทุกโรงเรียน....ด้วย กรมส่งเสริมวัฒนธรรม จัดพิมพ์หนังสือมารยาทไทย มารยาทในสังคม เพื่อส่งเสริมค่านิยมและอัตลักษณ์ความเป็นไทย และเพื่อกระตุ้นให้เด็ก เยาวชน และประชาชน เห็นคุณค่าความสำคัญในเรื่องมารยาทไทย และมารยาทสังคม สามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม รวมทั้งนำความรู้ด้านมารยาทไทยและมารยาทสังคมไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้
        สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 จึงขอมอบหนังสือดังกล่าวให้กับโรงเรียนในสังกัดโรงเรียนละ 2 เล่ม เพื่อนำไปปรับใช้ตามบริบทของโรงเรียน โดยขอรับเอกสารได้ที่กลุ่มนิเทศฯ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป