ขอเลื่อนกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการ "PLN" (Professional Learning Network)

โพสต์15 ม.ค. 2564 01:33โดยJunpen Waentuearong   [ อัปเดต 30 ม.ค. 2564 05:50 ]
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนดังรายชื่อที่แนบ.....ตามหนังสือที่อ้างถึง มูลนิธิลำปลายมาศพัฒนา ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) และกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ได้ดำเนินโครงการ "สนับสนุนการพัฒนาครูและโรงเรียนเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง รุ่น 2 ปี 2563 โดยมูลนิธิลำปลายมาศพัฒนา ระยะเวลาโครงการ 2 ปี โดยจะเริ่มโครงการระยะที่ 1 ตั้งแต่ 1 กรกฏาคม 2563 ถึง 31 พฤษภาคม 2564 ซึ่งการดำเนินโครงการตั้งอยู่บนหลักการสำคัญ คือ เพื่อพัฒนาคุณภาพโรงเรียนทั้งระบบ (Whole School Approach) โดยการเปลี่ยนแปลงโรงเรียนเชิงระบบด้วยนวัตกรรมจิตศึกษา PBL และ PLC นั้น
                ทั้งนี้ มูลนิธิลำปลายมาศพัฒนา ได้ออกแบบกิจกรรมในการพัฒนาผู้อำนวยการและครูของโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ เพื่อพัฒนาผู้อำนวยการและครูที่เข้าร่วมโครงการฯ ตามปฏิทินงานโครงการฯ อย่างต่อเนื่อง มูลนิธิลำปลายมาศพัฒนา แจ้งว่า เนื่องจากระยะนี้อยู่ในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่ ขอเลื่อนกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการ "PLN" (Professional Learning Network) สำหรับสถานที่คงเดิม ดังนี้
                เดิม ระหว่างวันที่ 17-18 มกราคม 2564
                เลื่อนเป็น ระหว่างวันที่ 5-6 กุมภาพันธ์ 2564
                ในการนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ให้โรงเรียนแจ้งผู้อำนวยการโรงเรียนตามรายชื่อ เลื่อนการเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ "PLN" (Professional Learning Network) ตามวัน เวลา สถานที่ที่กำหนด คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม...............


                    หนังสือราชการ