ขอความอนุเคราะห์เอกสารหลักฐานเพื่อการรายงานผลตรวจสอบการเงิน การบัญชีกองทุนส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาสำหรับคนพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ตามโครงการพัฒนาคุณภาพระบบบริหารการให้บริการสิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ บริการ และความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา (IEP Online)

โพสต์21 มิ.ย. 2563 10:04โดยJunpen Waentuearong   [ อัปเดต 24 มิ.ย. 2563 11:15 ]
เรียน  ผู้อำนวยการโรงเรียนสุนทรวิจิตร (บำรุงวิทยา), บ้านดอนแดงเจริญทอง, บ้านโพธิ์ตาก, บ้านนาทุ่งมั่ง,   บ้านหัวบึงทุ่ง (เขตการทางนครราชสีมาสงเคราะห์ ๓), บ้านน้ำก่ำ (ล้ำประชาอุปถัมภ์) และโรงเรียน  บ้านถาวรนาอุดม.......ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ  ได้ดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพระบบบริหารการให้บริการสิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ บริการ และความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา (IEP Online) กิจกรรมที่ 1-11 ในระหว่างเดือน ธันวาคม 2561 ถึง  เดือน กุมภาพันธ์ 2562 เพื่อเพิ่มศักยภาพของบุคลากรการศึกษาให้มีความรู้ความเข้าใจ มีทักษะ และสามารถถ่ายทอดแนวปฏิบัติในการใช้โปรแกรมระบบบริหารการให้บริการสิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ บริการ และ  ความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา (IEP Online) โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาสำหรับคนพิการ ซึ่งโครงการได้ดำเนินการเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว นั้น
    ในการนี้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ จะดำเนินการสรุปรายงานผลการดำเนินโครงการให้กลุ่มตรวจสอบภายในทราบ ตามระเบียบของทางราชการ และเพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวสำเร็จลุล่วงด้วยดี สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงขอความอนุเคราะห์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ดำเนินการติดตามเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวกับโครงการพัฒนาคุณภาพระบบบริหารการให้บริการสิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ บริการ และความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา (IEP Online) ซึ่งประกอบด้วย การออกเอกสารหลักฐานประกอบการเดินทางไปราชการของข้าราชการครูผู้เข้าร่วมโครงการในโรงเรียนของท่าน รวมทั้งการเบิกจ่ายค่าพาหนะในอัตราที่กองทุนส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาสำหรับคนพิการกำหนด (รายชื่อข้าราชการครูตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2) ทั้งนี้ขอให้โรงเรียนดำเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็วที่สุด และส่งหลักฐานไปยังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ภายในวันที่ 23 มิถุนายน 2563 ให้จงได้ เพื่อรวบรวมส่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานภายในเวลาที่กำหนด ต่อไป      
           หากโรงเรียนมีข้อสงสัยให้ติดต่อประสานไปที่สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ กลุ่มวิจัยและพัฒนาสื่อเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกทางการศึกษาสำหรับคนพิการ นายอาทร ผูกรักษ์  โทรศัพท์ 08 9409 8319 , 0 2531 2142 และนางสาวนภาพร เทพจันทร์ โทรศัพท์ 09 5964 3996 , 0 2532 4712  คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม