ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถาม

โพสต์7 พ.ค. 2563 04:20โดยJunpen Waentuearong   [ อัปเดต 7 พ.ค. 2563 07:56 ]
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกแห่ง....ตามที่เกิดสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ซึ่งผลกระทบทั้งท่างด้านสุขภาพและการดำเนินชีวิตของนักเรียน นักศึกษา ครู อาจารย์และผู้ปกครอง อีกทั้งรูปแบบการเรียนรู้ของมนุษย์ในยุคศตวรรษที่ 21 เปลี่ยนแปลงไปสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตด้วยการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communication Technology : ICT) ส่งผลให้เกิดนโยบายการยำระบบการบริหารจัดการเรียนการสอนออนไล์มาใช้ในสถานศึกษาทั่วประเทศ เพื่อรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส และตอบสนองความต้องการของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 นั้น
ในการนี้ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ขอความอนุเคราะห์มายังโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 แจ้งครูผู้สอน จำนวน 2 ท่าน และผู้ปกครองนักเรียน จำนวน 2 ท่าน รวมโรงเรียนละ 4 ท่าน เข้าตอบแบบสอบถามเพื่อให้ได้ข้อเสนอแนะเชิงนฌยบาย แนวปฏิบัติที่สามารถปฏิบัติได้จริง ข้อมูลสภาพที่เป็นจริง และความคาดหวังระบบการจัดการเรียนรู้ออนไลน์ตามความคิดเห็นของครูผู้สอน และผู้ปกครองนักเรียน รายละเอียดดังสิ่งที่ส่งมาด้วย....คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม