ขอความอนุเคราะห์โรงเรียนกรอกข้อมูลการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน ปีการศึกษา 2562 และข้อมูลการเสริมทักษะการเรียนรู้ที่เชื่อมโยงสู่อาชีพนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3

โพสต์6 มิ.ย. 2563 01:40โดยJunpen Waentuearong   [ อัปเดต 9 ก.ค. 2563 08:36 ]
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงในสังกัด....ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ดำเนินการติดตามเพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของสำนักงานเขตพืนทีการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยจัดทำแบบติดตามประเมินผลการบริหารจัดการการศึกษาขั้นพื้นฐานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2563 ประกอบด้วย 6 นโยบาย 42 ตัวชี้วัด ซึ่งสำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้กับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รายงานผลการดำเนินงานการบริหารการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตามตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2563 จำนวน 15 ตัวชี้วัด เพื่อให้การรายงานผลการดำเนินงานการบริหารจัดการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ตามตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2563 ให่ครอบคลุมทั้ง 6 นโบาย นั้น
        ในการนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ให้โรงเรียนกรอกข้อมูลการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน ปีการศึกษา 2562 และข้อมูลการเสริมทักษะการเรียนรู้ที่เชื่อมโยงสู่อาชีพนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มัธยมศึกษาปีที่ 3 เพื่อจะได้นำข้อมูลมาสรุปและรายงานผลการดำเนินงานในรอบที่ 2 ทั้งนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ให้โรงเรียนกรอกข้อมูลผ่านช่องทาง https://forms.gle/5hBuDFo2on2YkWAt8 และ https://forms.gle/1ZV5yhV6jw73zG356 ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2563....คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม