ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การจัดการประกวดโครงการดีเด่นสะเต็มศึกษา ประจำปี 2563

โพสต์7 ก.พ. 2563 05:31โดยJunpen Waentuearong   [ อัปเดต 7 ก.พ. 2563 05:31 ]
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงในสังกัด....ตามที่ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)กระทรวงศึกษาธิการตระหนักถึงความสำคัญในการจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ และคิดแก้ปัญหาให้แก่ผู้เรียนมาตฃลอด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เรียนได้นำความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีมาใช้แก้ปัญหาในชีวิตจริงผ่านการทำกิจกรรมสะเต็มศึกษา ตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย ซึ่งนักเรียนจะได้บูรณาการความรู้ และพัฒนาทักษะต่าง ๆ ที่จำเป็นต่อการเรียนรู้ และเพื่อให้ผู้เรียนได้มีเวทีสำหรับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สสวท ได้มีการประกวดโครงงานดีเด่นสะเต็มศึกษา ซึ่งดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2560 โดยจัดประกวดรอบคัดเลือกผ่านศูนย์สะเต็มศึกษาภาค จำนวน 13 ศูนย์ ส่วนรอบระดับภาค และรอบชิงชนะเลิศดำเนินการโดย สสวท. สามารถดาวน์โหลดข้อมูลกำหนดการ และการส่งผลงานได้ทาง www.stemedthailand.org หรือทาง short URL และQR CODE ที่ปรากฎในแผ่นประชาสัมพันธ์ นั้น
        ในการนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ให้โรงเรียนแจ้งประชาสัมพันธ์บุคลากรที่เกี่ยวข้องทราบ และให้การสนับสนุนในการส่งผลงานเข้าประกวด สามารถดาวน์โหลดข้อมูลกำหนดการส่งผลงานทางเว็บไซต์ที่กำหนด