ขอความอนุเคราะห์เก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อการจัดทำวิทยานิพนธ์ สำหรับสถานศึกษาขนาดเล็ก

โพสต์24 ก.ค. 2563 05:35โดยนางจันทร์เพ็ญ แว่นเตื่อรอง   [ อัปเดต 24 ก.ค. 2563 05:36 ]
เรียน ผู้อำนวยการสถานศึกษาในสังกัดทุกแห่ง....ด้วย นายทองคำ อำไพ นิสิตปริญญาเอก สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม กำลังศึกษาและทำวิทยานิพนธ์ เรื่อง "การพัฒนารูปแบบการนิเทศภายในเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา สำหรับสถานศึกษาขนาดเล็ก สังกีดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน" ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตร (กศ.ด) การบริหารและพัฒนาการศึกษา โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.สุธรรม ธรรมทัศนานนท์  เป็นอาจารญ์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักในครั้งนี้
เพื่อให้การจัดทำวิทยานิพนธ์เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และบรรลุตามวัตถุประสงค์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ขอความอนุเคราะห์ผู้อำนวยการสถานศึกษา และ ครูหัวหน้าวิชาการสถานศึกษาขนาดเล็ก ให้ นายทองคำ อำไพ เก็บรวบรวมข้อมูลสำหรับการทำวิทยานิพนธ์ในครั้งนี้ เพื่อนำข้อมูลที่ได้ดำเนินการในขั้นตอนต่อไป รายละเอียดดังสิ่งที่ส่งมาด้วย.....คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

                    1. หนังสือราชการ
                    2. สิ่งที่ส่งมาด้วย