ขอความอนุเคราะห์เก็บข้อมูลเพื่อการวิจัย

โพสต์24 ก.ค. 2563 05:19โดยนางจันทร์เพ็ญ แว่นเตื่อรอง   [ อัปเดต 24 ก.ค. 2563 05:23 ]
เรียน ผู้อำนวยการสถานศึกษาในสังกัดทุกแห่ง......ด้วย นางสาวจิรัฐติกาล สุทธานุช นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยวงษชวลิตกุล  ได้รับอนุมัติให้ดำเนินการทำวิทยานิพนธ์ เรื่อง "องค์ประกอบและตัวบ่งชี้ภาวะผู้นำทางวิชาการในศตรวรรษที่ 21 ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ" โดยมีอาจารย์ ดร.ชูเกียรติ วิเศษเสนา เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สงวนพงษ์ ชวนชม และผู้ช่วยศาสตราขารย์ ดร.สมบูรณ์ ตันยะ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม
ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้กำหนดกลุ่มตัวอบ่างในการเก็บข้อมูล คือ ผู้อำนวยการสถานศึกษา รองผู้อำนวยการสถานศึกษาและหัวหน้ากลุ่มงาน ดังนั้น เพื่อให้การวิจัยในครั้งนี้สำเร็จลุล่วงด้วยดี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 จึงขอความอนุเคราะห์ให้ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อการวิจัยดังกล่าว รายละเอียดดังสิ่งที่ส่งมาด้วย....คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม