ขอความอนุเคราะห์บุคลากร

โพสต์5 มิ.ย. 2563 23:40โดยJunpen Waentuearong   [ อัปเดต 5 มิ.ย. 2563 23:43 ]
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสำราญ.....ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม จะดำเนินการจัดหาพัสดุเกี่ยวกับโครงการห้องปฏิบัติการการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 นวัตกรรมการศึกษาและเทคโนโลยีการศึกษา (STEM EDUCATION) โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครพนม ซึ่งจะต้องแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อทำหน้าที่พิจารณาร่างขอบเขตงาน และรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุประกอบการจัดซื้อสื่อการเรียนการสอนครั้งนี้ให้เหมาะสม และสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน และผู้สอนอย่างเป็นรูปธรรม ทั้งนี้องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม ได้ขอความอนุเคราะห์บุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 คือ นายสุรชาติ นนทะแสน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสำราญ ร่วมเป็นกรรมการพิจารณาร่างขอบเขตงานและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุห้องปฏิบัติการการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 นวัตกรรมการศึกษาและเทคโนโลยีการศึกษา (STEM EDUCATION) โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครพนม นั้น
        ในการนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 แจ้งให้ นายสุรชาติ นนทะแสน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสำราญ ร่วมเป็นกรรมการพิจารณาร่างขอบเขตงาน และรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุประกอบการจัดซื้อสื่อการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 นวัตกรรมการศึกษาและเทคโนโลยีการศึกษา (STEM EDUCATION) โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครพนม ดังรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย...คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม