ขอความร่วมมือตอบแบบประเมินตนเองสำหรับสถานศึกษาในการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน เพื่อเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19

โพสต์21 มิ.ย. 2563 01:00โดยJunpen Waentuearong   [ อัปเดต 24 มิ.ย. 2563 12:02 ]
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงในสังกัด....ด้วย สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 ซึ่งยังอยู่ในช่วงเฝ้าระวังและต้องดำเนินการตามมาตรการป้องกันตามที่ศูนย์บริหารสถานกาณณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) กำหนดอย่างเคร่งครัด ประกอบกับกระทรวงศึกษาธิการได้กำหนดให้มีการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ในวันที่ 1 กรกฏาคม 2563 สถานศึกษาทุกแห่งจึงจำเป็นต้องให้ความสำคัญ ในการเตรียมความพร้อมก่อนเปิิดภาคเรียน (Reopening) เพื่อให้สถานศึกษาปลอดภัยจากโรคโควิด 19 และสามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยกรมอนามัยได้จัดทำแบบประเมินตนเองสำหรับสถานศึกษาในการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน เพื่อเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ทั้งนี้ สำนักงานสาธารณาุขจังหวัดนครพนม ขอความร่วมมือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ให้โรงเรียนตอบแบบประเมินตนเองสำหรับสถานศึกษาในการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน และเพื่อเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 นั้น
        ในการนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ให้โรงเรียนตอบแบบประเมินตนเองสำหรับสถานศึกษาในการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน เพื่อเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ภายในวันที่ 15 มิถุนายน 2563 ผ่านทางเว็บไซต์ http://stopcovid.anamai.moph.go.th หัวข้อ แบบประเมินสถานประกอบการ > แบบประเมินสถานศึกษาการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนตามแนวทางฯ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย....คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม....