ขอความร่วมมือสถานศึกษาตอบแบบสอบถามการใช้แพลตฟอร์มดิจิทัล(Digital Platform) เพื่อสนับสนุนภารกิจด้านบริหารจัดการศึกษา ครบทั้ง 4 ด้าน

โพสต์24 ก.ค. 2563 15:42โดยนางจันทร์เพ็ญ แว่นเตื่อรอง   [ อัปเดต 24 ก.ค. 2563 15:56 ]
เรียน ผู้อำนวยการสถานศึกษาในสังกัดทุกแห่ง.....ด้วย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลการบริหาร และการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของสำนักงสนเขตพื้นที่การศึกษา ตามตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการของสำสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษารายงานผลการดำเนินการในประเด็นการพิจารณาที่เกี่ยวข้องตามนโยบายและตัวชี้วัดต่อสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นั้น
ในการนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ขอความร่วมมือสถานศึกษาในสังกัดทุกแห่ง ดำเนินการกรอกข้อมูลด้านการใช้แพลตฟอร์มดิจิทัลในการบริหารจัดการศึกษา รายละเอียดสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 โดยการสแกน QR Code หรือ Link รายละเอียดสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 โดยขอให้สถานศึกษาดำเนินการกรอกข้อมูลให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 2 กรกฏาคม 2563...คลิกอ่านรายละเอียด

Comments