ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การประกวดเขียนเรื่องสั้น มารยาทไทย และมารยาทในสังคม

โพสต์30 มี.ค. 2563 01:19โดยJunpen Waentuearong   [ อัปเดต 30 มี.ค. 2563 01:19 ]
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงในสังกัด...ด้วย กรมส่งเสริมวัฒนธรรม ดำเนินโครงการส่งเสริมและเผยแพร่คำนิยมและวัฒนธรรมความเป็นไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน และประชาชนเห็นคุณค่า และความสำคัญของมารยาทไทย และมารยาทสังคม ตลอดจนสามารถนำองค์ความรู้ดังกล่าวมาถ่ายทอดผลงานออกมาในรูปแบบบันเทิงคดี ประเภท "เรื่องสั้น" ที่มีความเหมาะสมและน่าสนใจ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 จึงแจ้งประชาสัมพันธ์การประกวดการเขียนเรื่องสั้น "มารยาทไทย และมารยาทในสังคม" ให้โรงเรียนในสังกัดทราบ โดยผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดหลักเกณฑ์การประกวดและใบสมัครได้ที่  http://www.culture.go.th ส่งใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัครในรูปแบบ PDF File ไปที่ shotstory2563@gmail.com หรือในรูปแบบเอกสารทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ส่งไปยังกลุ่มค่านิยมและความเป็นไทย กรมส่งเสริมวัฒนธรรม เลขที่ 14 ถนนเทียมร่วมมิตร แขวงห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 (วงเล็บมุมซองมุมขวาด้านล่างว่า "ประกวดเรื่องสั้น") ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2563 ทั้งนี้ถือวันที่ประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ รายละเอียดดังเอกสารแนบ.....คลิกอ่านรายละเอียด