ขอความร่วมมือแจ้งรายชื่อสถานศึกษาที่พร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

โพสต์9 ม.ค. 2564 08:09โดยJunpen Waentuearong   [ อัปเดต 9 ม.ค. 2564 08:10 ]
เรียน ผู้อำนวยการสถานศึกษาในสังกัด... ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 49 วรรค 2 กำหนดให้มีการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษาทุกแห่งอย่างน้อย 1 ครั้งในทุก 5 ปี นับตั้งแต่การประเมินครั้งสุดท้าย โดยสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) และเสนอผลการประเมินต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสาธารณชน แต่เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ส่งผลให้มีการประเมินคุณภาพภายนอกรอบที่ 4 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เป็นการชั่วคราวและปรับปรุงหลักเกณฑ์ และแนวทางการประเมินคุณภาพภายนอกใหม่ภายใต้สถานการณ์ COVID-19 ซึ่งสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) กำหนดแนวทางการประเมินคุณภาพภายนอกภายใต้สถานการณ์ COVID-19 เป็น 2 ระยะ คือ การประเมินระยะแรกเป็นการประเมินผลจากการวิเคราะห์ SAR ของสถานศึกษา และระยะที่ 2 เป็นการประเมินจากการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม (Site Visit) โดยกำหนดกลุ่มเป้าหมายสถานศึกษาที่มีความพร้อม ความสมัครใจ และระยะเวลาที่พบช่วงเวลาของการประเมินมากที่สุด นับจากการประเมินคุณภาพภายนอกครั้งสุดท้าย เพื่อรับการประเมินคุณภาพภายนอกในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 9,000 แห่ง แต่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีนโยบายให้สถานศึกษาในสังกัดประเมินคุณภาพภายนอกเฉพาะระยะแรกจากการวิเคราะห์  SAR ของสถานศึกษาตามแนวทางของสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) เท่านั้น โดยไม่มีการประเมินระยะที่ 2 ที่เป็นการประเมินจากการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม (Site Visit) เพื่อลดภาระของสถานศึกษาและป้องกันไม่ไห้เกิดการแพร่กระจายของเชื้อโรคตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) นั้น
                        ในการนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ประชาสัมพันธ์สถานศึกษาในสังกัดที่มีความพร้อม ความสมัครใจและระยะเวลาที่ครบช่วงเวลาของการประเมินมากที่สุด นับจากการประเมินคุณภาพภายนอกครั้งสุดท้าย เข้ารับการประเมินคุณภาพภายนอกในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 50 แห่ง โดยสามารถกรอกข้อมูลสถานศึกษาที่พร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอก ประจำปีงบประมาณ 2564 ตาม QR-CODE ที่แนบมาพร้อมนี้ ภายในเวลาที่ 15 มกราคม  พ.ศ. 2564  คลิกอ่านรายละเอียด....

                            หนังสิอราชการ