ขอเก็บข้อมูลการวิจัย เรื่อง การวิเคราะห์การดำเนินงานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

โพสต์23 ก.ค. 2563 21:58โดยJunpen Waentuearong
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่งฯ, บ้านยอดชาดวิทยา,ปลาปากราษฎร์บำรุง,อนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ และ ร.ร.ชุมชนนามนวิทยาคาร...ด้วย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ทำการศึกษา เรื่อง การวิเคราะห์การดำเนินงานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
        ในการนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ได้เลือกสถานศึกษาในสังกัดเพื่อตอบแบบสอบถามการดำเนินงานของสถานศึกษา ซึ่งจะเก็บข้อมูลจากผู้บริหารสถานศึกษา จำนวน 1 ท่าน และครูที่รับผิดชอบงานประกันคุณภาพการศึกษา จำนวน 1 ท่าน ทั้งนี้ สามารถตอบแบบสอบถามตามลิงค์ https://bit.ly/bet_form_02 หรือ QR CODE ดังแนบ ขอให้ส่งแบบสอบถามภายในวันที่ 24 กรกฎาคม 2563....คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

Comments