ข้อกำหนดออกความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548

โพสต์18 ม.ค. 2564 22:56โดยนางจันทร์เพ็ญ แว่นเตื่อรอง   [ อัปเดต 19 ม.ค. 2564 01:07 โดย Junpen Waentuearong ]
 เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงในสังกัด.....ด้วยนายกรัฐมนตรีได้มีประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร ลงวันที่  25 มีนาคม 2563 ประกอบด้วย แถลงการณ์ คำสั่ง และข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา 9 แห่พระราชกำหนดการบริหาราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ฉบับที่ 1-17 รวมทั้งคำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งกำหนดแนวปฏิบัติตามข้อกำหนดฯ และประกาศขยายเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร (คราวที่ 9) ให้ขยายระยะเวลาการบังคับประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินฯ ออกไปอีกคราวหนึ่ง ตั้งแต่วันที่ 16 มกราคม - 28 กุมภาพันธ์ 2564 ซึ่งมีการกำหนดมาตรการเพิ่มเติม โดยเน้นย้ำหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการอย่างเคร่งครัด พร้อมทั้งให้ถือปฏิบัติและดำเนินการตามมาตรการควบคุมพื้นที่ และกำกับดูแลสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อเตรียมการรองรับสถานการณ์กรณีมีผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในพื้นที่ โดยจังหวัดได้แจ้งเน้นย้ำให้ส่วนราชการ/หน่วยงานอำเภอและองค์กรภาคเอกชน ทราบและถือปฏิบัติโดยเคร่งครัดแล้ว นั้น
            ในการนี้ สำนักานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ให้โรงเรียนแจ้งครู บุคลากร ที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการตามข้อกำหนดดังกล่าว ดังนี้
            1. รับทราบและถทือปฏิบัติตามข้อกำหนด ออกคามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 17) อย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะอย่างยิ่งขอความร่วมมือประชาชนงดหรือชะลอการเดินทางข้ามเขตพื้นที่จังกวัด เว้นแต่กรณีมีเหตุจำเป็น ซึ่งต้องแสดงเหตุผลและหละกฐานต่อพนักงงานเจ้าหน้าที่ รวมทั้งเข้ารับการตรวจคัดกรอง และต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคที่ทางราชการกำหนด อันอาจทำให้ไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทางและทำให้ต้องใช้ระยะเวลาการเดินทางมาากกว่าปกติ
            2. ให้ถือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคตามที่ราชการกำหนด อาทิ สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า ล้างมือบ่อยๆ ด้วยน้ำและสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์ ล้างมือบ่อย ๆ ทำความสะอาดพื้นผิว และอุปกรณ์ที่มีการสัมผัสบ่อย เว้นระยะห่างหีอหลีกเลี่ยงการสัมผัสกับบุคคลอื่น และใช้แพลตฟอร์มไทยชนะ/ หมอชนะ ในการเข้าออกสถานที่สาธารณะ เพื่อเป็นการปกป้องดูแลสุขอนามัยของประชาชนจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
            3. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม ขอความร่วมมือสำรวจและเฝ้าระวังนักเรียนและผู้ปกครองของนักเรียนที่เดินทางมาจากพื้นที่จังหวัดเสี่ยง 10 จังหวัด ได้แก่ สมุทรสาคา ชลบุรี ระยอง กรุงเทพมหานคร สมุทรปราการ จันทบุรี นนทบุรี นครปฐม อ่างทอง ปทุมธานี ช่วงระหว่างวันที่ 14-15 มกราคม 2564 ซึ่งนักเรียนที่มีประวัติข้างต้นดังกล่าวให้หยุดเรียนต่อไปอีก 2 วัน วันที่ 19-20 มกราคม 2564 เอให้พ้นระยะฟักตัวของโรคดังกล่าว  คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม.....
        
                    หนังสือราชการ