ขอให้เร่งรัดการพัฒนาสมรรถนะครูให้สอนเพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิตในระบบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

โพสต์24 ม.ค. 2563 02:05โดยJunpen Waentuearong   [ อัปเดต 25 ม.ค. 2563 21:02 ]
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงในสังกัด....ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมกับมูลนิธิแพธทูเฮลท์ และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ ได้จัดทำโครงการพัฒนาการเรียนรู้แบบ Electronic - Learning เพื่อพัฒนาสมรรถนะครูให้สอนเพศวิถีศึกษา และทักษะชีวิตในระบบการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อดำเนินการขับเคลื่อนการป้องกัน และแก้ปัญหาการตั้งครรภืในวัยรุ่นในสถานศึกษา ตามพระราชบัญญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ.2559 และกฏกระทรวง กำหนดประเภทของสถานศึกษา และการดำเนินงานของสถานศึกษาในการป้องกันและแก้ปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ2561 โดยประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ผู้บริหาร ครู ศึกษานิเทศก์ นักวิชาการศึกษา และผู้สนใจทั่วไป เข้ารับการอบรมโปรแกรมพัฒนาครูเพศวิถีศึกษาแบบออนไลน์ ผ่านทางเว็บไซต์ http://cse-elearning.obec.co.th โดยให้ผู้ลงทะเบียนทุกกรณีเร่งรัดการอบรม และจัดส่งแผนการจัดการเรียนรู้ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 18 ตุลาคม 2562 เพื่อปิดระบบการลงทะเบียน และปรับปรุงระบบโปรแกรม พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ศึกษานิเทศก์ ผู้ทพหน้าที่ตรวจแผนการจัดการเรียนรู้ได้ดำเนินการตรวจ และประเมินแผนการจัดการเรียนรู้ให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 นั้น
        ทั้งนี้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้รับการประสานจากมูลนิธิแพธทูเฮลท์ว่า ระบบโปรแกรมดังกล่าวจะเปิดรับลงทะเบียนการอบรมรอบใหม่ ตั้งแต่วันที่ 15 มมกราคม 2563 เป็นต้นไป โดยเน้นโรงเรียนที่ยังไม่มีครูลงทะเบียน พร้อมทั้งให้ปฏิบัติตามแนวทางขับเคลื่อนโครงการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาการเรียนรู้แบบ electronic-Learning เพื่อพัฒนาสมรรถนะครูให้สอนพศวิถีศึกษา และทักษะชีวิตในระบบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่กำหนดไว้แล้วอย่างเคร่งครัด จริงจัง และต่อเนื่องโดยเฉพาะในประเด็น ดังนี้....คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม