ขอเชิญส่งบทความวิชาการด้านการศึกษาลงตีพิมพ์ในวารสาร

โพสต์2 ธ.ค. 2563 09:39โดยJunpen Waentuearong   [ อัปเดต 2 ธ.ค. 2563 09:43 ]
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงในสังกัด....ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยสำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษาดำเนินการจัดทำวารสารวิชาการ ประจำปี 2564 เพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านวิชาการเกี่ยวกับหลักสูตร สื่อ การจัดการเรียนการสอน และการพัฒนาการจัดคุณภาพการศึกษา รวมทั้งเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ในเชิงสร้างสรรค์ต่อการปฏิบัติงานด้านการศึกษาของครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา นั้น
ในการนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ให้โรงเรียนประชาสัมพันธ์ให้ครู บุคลากรที่สนใจส่งบทความวิชาการด้านการศึกษา ความยาวประมาณ 5-7 หน้า กระดาษ เอ 4 ขนาดตัวอักษร 16 พอยด์ พร้อมภาพประกอบ (บรรณานุกรมอ้างถึงเฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับบทความเท่านั้น ไม่รับบทคัดย่อวิทยานิพนธ์ หรือบทคัดย่องานวิจัย) เพื่อคัดเลือกลงตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ ประจำปี 2564 ส่งมาที่ e-mail.obec.journal@gmail.com รายละเอียดดังแนบ.....คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม