ขอเชิญเสนอผลงานการประกวดสื่อป้องกันการทุจริต ประจำปี 2563

โพสต์30 มี.ค. 2563 00:10โดยJunpen Waentuearong   [ อัปเดต 30 มี.ค. 2563 00:11 ]
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด ทุกโรง.....ด้วย สำนักงานคณะกรรมการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ได้จัดโครงการประกวดสื่อป้องกันการทุจริต ประจำปี 2563 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างกระแสให้เกิดการรวมพลังในการสร้างสรรค์ผลงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในรูปแบบภาพยนตร์โฆษณา หรือภาพบนตร์สั้น ภายใต้แนวคิด "โกงไม่เอา เราไม่โกง"
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 จึงแจ้งประชาสัมพันธ์โครงการประกวดสื่อป้องกันการทุจริต ประจำปี 2563 ให้สถานศึกษาในสังกัดที่สมัครใจส่งผลงานเข้าประกวด โดยส่งผลงานโดยตรงไปยังสำนักสื่อสารองค์กร สำนักงานคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ รายละเอียดดังสิ่งที่ส่งมาด้วย ภายในวันที่ 30 เมษายน 2563