ขอเชิญประชุมเตรียมการประเมินความสามารถในการอ่านของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (RT) การสอบประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน (NT) การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)

โพสต์19 ก.พ. 2564 06:56โดยjunkaew   [ อัปเดต 19 ก.พ. 2564 06:57 ]
เรียน ประธานเครือข่ายทุกเครือข่าย.... ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) ได้แจ้งกำหนดการประเมินความสามารถในการอ่านของผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (RT) ในวันที่ 9 มีนาคม 2564 การสอบประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน (NT) ในวันที่ 24 มีนาคม 2564 และการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ในวันที่ 13-14 มีนาคม 2564 เพื่อเตรียมความพร้อม สำนักงานเขตพืนที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 จะจัดประชุมชี้แจงประธานเครือข่าย กรรมการระดับศูนย์สอบในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.30-12.00 น. ณ ห้องประชุมรวมใจ 2 สพป.นครพนม เขต 1 นั้น
            ในการนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 แจ้งประธานเครือข่ายทุกเครือข่ายในสังกัดประชุมเตรียมการประเมินความสามารถในการอ่านของผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (RT) การสอบประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน (NT) การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ตามวัน เวลา สถานที่ที่กำหนด  คลิกอ่านรายละเอียด

                หนังสือราชการ