ขอเชิญประชุมเพื่อรับทราบผลการทดสอบออนไลน์และแนวทางการยกระดับคุณภาพ เพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

โพสต์2 มี.ค. 2563 04:28โดยJunpen Waentuearong   [ อัปเดต 2 มี.ค. 2563 04:28 ]
เรียน ผู้อำนวยการ ดังรายชื่อที่แนบ....ตามที่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1ได้แจ้งให้โรงเรียนในกลุ่มเครือข่ายความร่วมมือ และโรงเรียนที่สนใจเข้าร่วมการพัฒนาใช้นวัตกรรมการวัด และประเมินผลเพื่อทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีทีี่ 6 และสอบวัดความสามารถพื้นฐานผู้เรียนระดับชาติ (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ซึ่งเป็นแบบทดสอบออนไลน์ นั้น
        ในการนี้ เพื่อเป็นการรายงานผลการดำเนินงานการใช้นวัตกรรมการวัดและประเมินผลดังกล่าว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 จึงเชิญผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเพื่อรับทราบผลการทดสอบออนไลน์ และแนวทางการยกระดับคุณภาพเพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ในวันที่ 2 มีนาคม 2563 ณ หอประชุมรวมใจ 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป.....คลิกอ่านรายละเอียด