ขอเชิญประชุม ก.ต.ป.น.

โพสต์24 ก.ค. 2563 06:30โดยนางจันทร์เพ็ญ แว่นเตื่อรอง   [ อัปเดต 24 ก.ค. 2563 06:33 ]
เรียน นายนิวชน บัวสาย ผู้อำนวยการโรงเรียนเรณูวิทยาคาร .... ด้วย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1มีข้อราชการที่จะแจ้งให้คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา ของเขตพื้นที่การศึกษา (ก.ต.ป.น.) รับทราบและพิจารณาเกี่ยวกับการยกระดับคุณภาพการศึกษา ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ปีการศึกษา 2563
ในการนี้  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 จึงใคร่ขอเรียนเชิญท่านในฐานะคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา ของเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 (ก.ต.ป.น.) เข้าร่วมประชุมฯ ในวันที่ 30 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมรวมใจ 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ....คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม