ขอเชิญประชุม ก.ต.ป.น.

โพสต์21 มิ.ย. 2563 02:33โดยJunpen Waentuearong   [ อัปเดต 9 ก.ค. 2563 08:29 ]
 เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเหล่าภูมีคำธาตุ ....ด้วย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 มีข้อราชการที่จะแจ้งให้คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา ของเขตพื้นที่การศึกษา (ก.ต.ป.น.) รับทราบและพิจารณาเกี่ยวกับผลการจัดสอบทางการศึกษา ปีการศึกษา 2562 รูปแบบการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จึงกำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา ของเขตพื้นที่การศึกษา (ก.ต.ป.น.) ครั้งที่ 1/2563 นั้น                  
        ในการนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 จึงใคร่ขอเรียนเชิญท่าน ในฐานะคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา ของเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 (ก.ต.ป.น.) เข้าร่วมประชุมในวันที่ 16 มิถุนายน 2563 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมรวมใจ 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1...คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม                                       

                     1. หนังสือราชการ