ขอเชิญประชุมชี้แจงการดำเนินงานโครงการ TFE (Teams For Education) ในการยกระดับคุณภาพการศึกษา จังหวัดนครพนม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

โพสต์8 ก.ค. 2563 03:49โดยJunpen Waentuearong   [ อัปเดต 9 ก.ค. 2563 06:49 ]
เรียน....ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านน้ำก่ำ (สิทธิผลนุกูล) บ้านนาราชควาย บ้านดงดู่งาม บ้านดพนสวางหนองแหน ชุมชนหนองฮีสามัคคี ปลาปากราษฎร์บำรุง และบ้านศรีธน.....ตามที่ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้จัดสรรงบประมาณให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครพนม ได้ดำเนินโครงการ TFE (Teams For Education) ในการยกระดับคุณภาพการศึกษาจังหวัดนครพนม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562-2563 โดยมีโรงเรียนนำร่องในโครงการฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำนวน 5 โรงเรียน และมีโรงเรียนในเครือข่ายในการยกระดับคุณภาพการศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวน 11 โรงเรียน รวมโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ TFE ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวน 16 โรงเรียน รายชื่อดังสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 นั้น
ทั้งนี้ สำนักงานศึกษษธิการจังหวัดนครพนม ได้กำหนดจัดประชุมชี้แจงการดำเนินงานโครงการ TFE Teams For Education) ในวันที่ 3 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องประชุมไอฮอล 3 โรงแรมไอโฮเท็ล อำเภอเมืองนครพนม รายละเอียดดังสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 และขอความอนุเคราะห์สำนักงานเขตพื้นที่แจ้งให้บุคลากรในสังกัด และผู้บริหารสถานศึกษา รายละเอียดสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 เข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมประชุมเบิกค่าชดเชยน้ำมันเชื้อเพลิง/ค่าพาหนะในการเดินทางไปราชการจากงบประมาณโครงการฯ ให้ผู้เข้าร่วมประชุมนำหนังสือขออนุญาตำปราชการ และหนังสือขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนตัว เพื่อประกอบการเบิกงบประมาณดังกล่าว
ในการนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ให้โรงเรียนแจ้งบุคลากรที่มีรายชื่อเข้าร่วมโครงการดังกล่าว เข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา สถานที่ที่กำหนด พร้อมตอบแบบตอบรับการเข้าร่วมประชุม ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4 .... คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม