ขอเชิญครูผู้บริหารโรงเรียน และศึกษานิเทศก์ เข้ารับการอบรมการจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid 19) ผ่านระบบการประชุมทางไกล (Video Conference)

โพสต์7 พ.ค. 2563 01:45โดยJunpen Waentuearong   [ อัปเดต 7 พ.ค. 2563 01:46 ]
เรียน ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน และศึกษานิเทศก์ทุกท่าน....สืบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และรัฐบาลประกาศใช้พระราชกำหนดการบริหาราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ทั่วราชอาณาจักร ตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2563 ทำให้กระทรวงศึกษาธิการออกประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องการเปิดภาคเรียนของสถานศึกษาในสังกัดและในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 9 เมษายน 2563 โดยมีสาระสำคัญในการเลื่อนการเปิดภาคเรียนเป็นวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 นั้น
        สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานดำเนินการจัดการศึกษาเพื่อให้นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้จากที่บ้าน )Learn from home) โดยการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลจัดการเรียนการสอนตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ดังนั้น เพื่อเป็นการสร้างการรับรู้เกี่ยวกับการใช้เครื่องมือ เทคนิค รวมถึงวิธีการจัดการเรียนการสอนทางไกลให้แก่ครูและผู้บริหารโรงเรียน จึงได้กำหนดให้มีการอบรมการจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำหรับครูและผู้บริหารโรงเรียนในวันพฤหัสบดีที่ 7 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.00-15.30 น. ผ่านระบบการประชุมาทางไกล (Video Conference) ผ่านช่องทาง ดังนี้
        1) ช่องสัญญาณ DLTV 15
        2) www.dltv.ac.th
        3) https://www.youtube.com/obectvonline
        4) https://www.facebook.com/obeconline/และ
        5. www.obectv.tv
        การอบรมผ่านระบบการประชุมทางไกล (Video Conference) ครั้งนี้ เป็นการอบรมแบบสื่อสารทางเดียว หากมีคำถามหรือข้อสงสัย สามารถติดต่อผ่านทางหมายเลขโทรศัพท์ 7 หมายเลขได้แก่ 0-2628-5114-6 cและ 0-2628-6704-7 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2.....คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม