ขอเชิญเข้าร่วมประชุม

โพสต์20 ก.พ. 2563 10:47โดยJunpen Waentuearong   [ อัปเดต 20 ก.พ. 2563 10:47 ]
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนวิถีพุทธในจังหวัดนครพนม.....ตามที่ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกันขับเคลื่อนการดำเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธมาตั้งแต่ ปี พ.ศ.2553 ถึง ปัจจุบันทั่วประเทศ มีโรงเรียนวิถีพุทธ จำนวน 22,828 โรงเรียน โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ จำนวน 1,107 โรงเรียน และโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน จำนวน 88 โรงเรียน โดยดำเนินการตามอัตลักษณ์ 29 ประการสู่ความเป็นโรงเรียนวิถีพุทธ และบูรณาการตามหลักวิถีพุทธสู่ชุมชน สู่วิถีชีวิตของบุคลากรโรงเรียนวิถีพุทธ นั้น
        ในการนี้ เพื่อเป็นการต่อยอดการดำเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธในจังหวัดนครพนมให้ยั่งยืน และพัฒนาร่วมกับหน่วยงานในจังหวัดนครพนม เพื่อไปสู่ความก้าวหน้าในอนาคต ส่วนการวางแผนและพัฒนาการอบรม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จึงกำหนดจัดประชุมเพื่อชี้แจงแนวทางการพัฒนาโรงเรียนวิถีพุทธในจังหวัดนครพนม ในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00-16.00 น. ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง "เขตการทางนครราชสีมาสงเคราะห์ 3" อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม จึงเรียนเชิญท่านและผู้รับผิดชอบโครงการโรงเรียนวิถีพุทธโรงเรียนของท่าน เข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา สถานที่ ดังกล่าว โดยค่าใช้จ่ายขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมเบิกจากต้นสังกัด พร้อมทั้งขอให้ส่งใบตอบรับการเข้าร่วมประชุมมาที่อีเมลล์ Stain2548@hotmail.com ID Line : 0984130483 ภายในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 263 ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้