ขอแจ้งรายชื่อครู และส่งเกียรติบัตรผู้เข้าร่วมงาน

โพสต์24 ก.ค. 2563 05:02โดยนางจันทร์เพ็ญ แว่นเตื่อรอง   [ อัปเดต 24 ก.ค. 2563 05:07 ]
เรียน ผู้อำนวยการสถานศึกษาในสังกัด (ตามรายชื่อแนบท้าย)....ตามที่คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร ได้ขอความอนุเคราะห์ท่านส่งครูเข้าร่วมอบรมดครงการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ภาษาไทย สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ โดยใช้ระบบพี่เลี้ยง เพื่อพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนการสอนของครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดสกลนคร มุกดาหาร และนครพนม และยกระดับคะแนนผลสัมฤทธิ์และการสอบ O-NET ของโรงเรียน ในระหว่างวันที่ 20-29 มิถุนายน 2563 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร 
บัดนี้การอบรมได้เสร็จสิ้น และทางมหาวิทยาลัยได้ส่งเกียรติบีตรมายังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 แล้ว
ในการนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 แจ้งให้ครูผู้สอนที่มีรายชื่อตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ติดต่อขอรับเกียรติบัตรการอบรม ฯ ได้ที่กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป...คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม