ขอแจ้งประกาศใช้อัตราค่าบริการเครื่องมือวิเคราะห์

โพสต์13 มี.ค. 2563 03:13โดยJunpen Waentuearong   [ อัปเดต 13 มี.ค. 2563 03:13 ]
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกแห่ง....ด้วยคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ได้มีประกาศมหาวิทยาลัยนครพนม เรื่องประกาศใช้อัตราค่าลบริการเครื่องมือวิเคราะห์ ลงวันที่ มกราคม พ.ศ.2563 นั้น
        ในการนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ขอแจ้งโรงเรียนในสังกัดทราบ เพื่อสร้างความเข้าใจในการดำเนินงานเกี่ยวกับอัตราค่าบริการเครื่องมือวิเคราะห์ประจำคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยบังเกิดความยุติธรรม และเกิดประโยชน์ต่อทางราชการ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 30 และมาตรา 31 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนครพนม พุทธศักราช 2548 ประกอบกับมติที่ประชุมคณะกรรมการการบริหารการเงินและงบประมาณวิยาลัยนครพนม ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2562 จึงกำหนดค่าบริการเครื่องมือวิเคราะห์ รายละเอียดดังสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้