โครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ ในปีงบประมาณ 2564

โพสต์20 พ.ย. 2563 01:44โดยJunpen Waentuearong   [ อัปเดต 20 พ.ย. 2563 02:48 ]
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนขยายโอกาสทุกโรงในสังกัด....ด้วย สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ได้ดำเนินการโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับในปีงบประมาณ 2564 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจากจบการศึกษาภาคบังคับทั่วประเทศ ให้ได้พัฒนาทักษะอาชีพก่อนออกสู่ตลาดแรงงาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้พิจารณาแล้วเห็นว่า โครงการนี้เป็นประโยชน์กับนักเรียนเพื่อการพัฒนาทักษะอาชีพ เตรียมความพร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงาน เพิ่มดอกาสการมีงานทำ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 จึงแจ้งให้ท่านมารับคู่มือการดำเนินงานโครงการฯ ที่กลุ่มนิเทศฯ และทำการสำราจนักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่มีความประสงค์เข้าร่วมโครงการ ฯ โดยดำเนินการให้สอดคล้องกับปฏิทินการดำเนินการโครงการ และรายงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพน เขต 1 ตามปฏิทินการดำเนินงาน รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยนี้....คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

                 2. คู่มือ
Comments