โครงการพัฒนาแนวคิดเชิงคำนวณโดยใช้เกมเป็นฐาน (Game-based Learning)

โพสต์16 ต.ค. 2563 20:57โดยJunpen Waentuearong   [ อัปเดต 16 ต.ค. 2563 20:57 ]
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าลาด (ราษฎร์วิทยานุกูล) โรงเรียนบ้านดงบาก โรงเรียนบ้านโคกสูง...ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมกับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ดำเนินการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาแนวคิดเชิงคำนวณ โดยใช้เกมเป็นฐาน (Game-based Learning) สำหรับศึกษานิเทศก์ และครูจากโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล โครงการดังกล่าวมุ่งเน้นให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาการคิด ทักษะกระบวนการ ค่านิยม เจตคติ การเรียนรู้โดยใช้เกมเป็นฐาน (Game-based Learning) สามารถทำให้ผู้เรียนเปลี่ยนแนวคิดเชิงนามะรรมเป็นรูปธรรม สร้างแรงจูงใจให้เห็นภาพเชื่อมโยงกับชีวิตจริงได้ พร้อมกับการเรียนรู้เปนไปอย่างมีความหมาย (Meaningful Learning) ผู้เรียนเข้าใจเห็นภาพเชื่อมโยงกับชีวิตจริงได้ พร้อมกับการพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21 ทั้งนี้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้คัดเลือกโรงเรียนคุณภาพประจำตำบลในสังกกัด จำนวน 3 โรงเรียน คือ โรงเรียนบ้านท่าลาด (ราษฎร์วิทยานุกูล) โรงเรียนบ้านดงบาก และโรงเรียนบ้านโคกสูง นั้น
        ในการนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ให้โรงเรียนคัดเลือกครูผู้รับผิดชอบรายวิชาวิทยาการคำนวณ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 โรงเรียนละ 1 คน เข้ารับการอบรมหลักสูตรสำหรับครูตามกำหนดการอบรม โดยครูที่ได้รับการคัดเลือกสมัครเข้าร่วมโครงการ โดยการ สแกน QR=CODE และให้ผู้เข้าอบรมสามารถเข้า link ในวันที่ 28-29 พฤศจิกายน 256366 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการอบรมสำหรับศึกษานิเทศก์และครู หากประสงค์จะทราบข้อมูลเพิ่มเติม ขอให้สอบถามรายละเอียดไปยัง คุณขวัญชนก นงนวล หมายเลขโทรศัพท์ 09 8282 9639 (ผู้ป6ระสานงานโครงการ)คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม