โครงการนำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์

โพสต์2 ธ.ค. 2563 10:11โดยJunpen Waentuearong   [ อัปเดต 2 ธ.ค. 2563 10:12 ]
เรียน ผู้อำนวยการสถานศึกษาในสังกัดทุกแห่ง...ด้วย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ดำเนินโครงการนำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ครูและผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ได้ศึกษาค้นคว้างานวิจัยและสังเคราะห์เทคนิค วิธีการ สื่อนวัตกรรมจากงานวิจัยไปใช้หรือประยุกต์ใช้ในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา หรือแก้ไขปัญหาการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับมิติการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 4 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านความปลอดภัย 2) ด้านโอกาสทางการศึกษา 3) ด้านคุณภาพการศึกษา 4) ด้านประสิทธิภาพการบริหารจัดการที่ส่งผลโดยตรงต่อคุณภาพผู้เรียน
                ในการนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ประชาสัมพันธ์โครงการการนำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ให้กับครู และผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด เพื่อส่งข้อเสนอโครงการขอรับการพิจารณาสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พร้อมหนังสือนำส่งและเอกสารประกอบ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 และ 2) จัดส่งให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 และทางอีเมล์ iamwitthawin@esdc.go.th โดยต้องจัดส่งทั้ง 2 ช่องทาง ภายในวันที่ 27 มกราคม 2564 (สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์ม และเอกสารรายละเอียดการจัดทำข้อเสนอโครงการการนำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ได้ที่ www.obecresearch.net) รายละเอียดดังสิ่งที่ส่งมาด้วย....คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

                1. หนังสือราชการ