โครงการ "ครูดีไม่มีอบายมุข ปีการศึกษา 2563 (ปีที่ 10) และโครงการ โรงเรียนดีไม่มีอบายมุข

โพสต์31 ก.ค. 2563 05:51โดยนางจันทร์เพ็ญ แว่นเตื่อรอง   [ อัปเดต 31 ก.ค. 2563 05:52 ]
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงในสังกัด....ด้วย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมกับสำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า สำนักงานกองทุนสร้างเสริมสุขภาพ เครือข่ายครูดีไม่มีอบายมุข และเครือข่ายโรงเรียนคำพ่อสอน ได้เห็นความสำคัญของบุคลากรทางการศึกษา ซึ่งมีบทบาทสำคัญต่อประเทศชาติ ในฐานะผู้สร้างขวัญกำลังใจแก่บุคลากรทางการศึกษาที่มีคุณสมบัติปลอดอบายมุข เป็นแบบอย่างให้กับบุคลากรทางการศึกษาทั่วประเทศ รวมทั้งเป็นแบบอย่างแก่นักเรียน ซึ่งผลการดำเนินงานที่ผ่านมา พบว่า เกิดค่านิยมไม่สูบ ไม่ดื่ม ส่งผลให้บุคลากรมีกำลังใจในการปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีกับนักเรียน
        สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 จึงแจ้งประชาสัมพันธ์โครงการ "ครูดีไม่มีอบายมุข" ปีการศึกษา 2563 (ปีที่ 10) และโครงการ "โรงเรียนดีไม่มีอบายมุข" ปีการศึกษา 2563 (ปีที่ 5) โดยสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 21 สิงหาคม 2563 รายละเอียดดังเอกสารแนบ...คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม) 

            1. หนังสือราชการ