การยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

โพสต์18 ก.พ. 2563 01:46โดยJunpen Waentuearong   [ อัปเดต 18 ก.พ. 2563 01:46 ]
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรง....ด้วย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 โดยกลุ่มเครือข่ายความร่วมมือ ตามคำสั่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ที่ 266/2562 ลงวันที่ 22 กรกฎาคม 2562 ได้ดำเนินการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ทั้งมาตรฐานผู้บริหาร มาตรฐานครูผู้สอน และมาตรฐานคุณภาพของผู้เรียน โดยการพัฒนานวัตกรรมการสอบวัดความสามารถพื้นฐานผูู้้เรียนระดับชาติ (National Test : NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562 ตามมาตรฐานและตัวชี้วัดใน 2 กลุ่มสาระ ประกอบด้วย กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ และกลุ่มสาระการเรียรู้ภาษาไทย
        ในการนี้ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการสอบวัดความสามารถพื้นฐานผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 จึงให้โรงเรียนในสังกัดใช้นวัตกรรมดังกล่าว ซึ่งเป็นแบบทดสอบออนไลน์ ในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 ทางเว็บไซต์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 www.nkpedu1.org ตามเวลา ดังนี้
        1. วิชาสามารถด้านคณิตศาสตร์ เวลา 09.00-10.30 น.
        2. วิชาความสามารถด้านภาษาไทย เวลา 11.00-12.00 น.