การยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

โพสต์24 ม.ค. 2563 17:47โดยJunpen Waentuearong   [ อัปเดต 25 ม.ค. 2563 20:47 ]
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียน....ตามที่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ให้โรงเรียนในกลุ่มเครือข่ายตามคำสั่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ที่ 266/2562 ลงวันที่ 22 กรกฎาคม 2562 และโรงเรียนที่สนใจร่วมใช้นวัตกรรมการวัดและประเมินผลทดสอบคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐาน และตัวชี้วัดใน 4 กลุ่มสาระ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ประกอบด้วย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ จนครบทุกมาตรฐานและตัวชี้วัด นั้น
        ในการนี้ เพื่อให้การดำเนินการบรรลุตามวัตถุประสงค์ และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการจัดการเรียนการสอน และการวัดผล ซึ่งจะส่งผลต่อการยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 จึงให้โรงเรียนในกลุ่มเครือข่ายความร่วมมือ และโรงเรียนที่สนใจร่วมใช้นวัตกรรมการวัดและประเมินผลทดสอบคุณภาพผู้เรียน ซึ่งเป็นแบบทดสอบออนไลน์ในวันที่ 17 มกราคม 2563 ทางเว็บไซต์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 www.nkpedu1.org