การอบรมกิจกรรมพัฒนาการเรียนการสอน STeam

โพสต์18 ก.ย. 2563 08:39โดยJunpen Waentuearong   [ อัปเดต 18 ก.ย. 2563 08:40 ]
เรียน ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนคุณภาพประจำตำบลในสังกัดทุกโรง และโรงเรียนบ้านโชคอำนวย โรงเรียนบ้านหนองหญ้าไซ โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี และโรงเรียนบ้านวังตามัว...ด้วย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ได้รัยการประสานจาก ดร.ศุภธิดา พรหมพยัคฆ์ ที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และอดีตผู้บริหารโครงการเพื่อการศึกษา Google ประเทศไทย ร่วมกับมูลนิธิโรงเรียนวันเสาร์ โดยไงบประมาณในการจัดอบรมจากสถานเอกอัครทูตสหรัฐอเมริกา ประจำประเทศไทย ในการจัดอบรมพัฒนาการเรียนการสอนด้าน STEM (Science, Technology, Engineering, and Mathematics) และยินดีสนับสนุนบุคลากรด้านการศึกษา ในด้านองค์ความรู้ ทักษะ และวิธีคิดในการออกแบบการเรียนการสอน เพื่อนำสู่การสร้างนวัตกรรม ใคร่ขอความร่วมมือกับองค์กรของท่านในการคัดเลือกบุคลากรที่เหมาะสมกับกิจกรรมหลักสูตร การจัดเตรียมสถานที่เพื่อจัดกิจกรรม เพื่อให้กิจกรรมการพัฒนาองค์ความรู้ด้านการสอน STEM ให้กับครูในระดับชั้นประถมศึกษา และมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 60 คน ให้เข้าร่วมกิจกรรมในวันที่ 29 กันยายน 2563 เวลา 08.30 ถึง 16.00 น.  ณ ห้องประชุมพระเทพวรมุนี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 โดยมีตารางการอบรมตามเอกสารที่แนบ
ในการนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 แจ้งให้โรงเรียนดำเนินการ ดังนี้
1. โรงเรียนคุุณภาพประจำตำบลดำเนินการคัดเลือกครูที่มีความรู้ด้าน ICT เข้าร่วมอบรมโรงเรียนละ 1 คน
2. โรงเรียนบ้านโชคอำนวย โรงเรียนบ้านหนองหญ้าไซ โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี โรงเรียนบ้านวังตามัว คัดเลือกครูที่มีความรู้ด้าน ICT เข้าร่วมอบรมโรงเรียนละ 1 คน
3. ให้ครูผู้เข้าอบรมทุกท่านเตรียมคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค และปลั๊กพ่วงมาด้วย
ส่งรายชื่อภายในวันที่ 24 กันยายน 2563 ที่  http://gg.gg/m6xat
                 คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม