การอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนรู้โดยใช้ระบบพี่เลี้ยง

โพสต์21 มิ.ย. 2563 07:36โดยJunpen Waentuearong   [ อัปเดต 24 มิ.ย. 2563 11:28 ]
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียน (ตามบัญชีแนบท้าย)...ตามที่ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร กำหนดจัดทำโครงการพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนรู้ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ส้งคมศึกษาและภาษาอังกฤษ โดยใช้ระบบพี่เลี้ยงเพื่อพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนการสอนของครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดสกลนคร มุกดาหาร และนครพนม ในรายวิชาภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา และภาษาอังกฤษ เพื่อยกระดับคะแนนผลสัมฤทธิ์และการสอบ O-NET ของโรงเรียน และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ได้แจ้งให้ครูผู้สอนได้ลงทะเบียนเข้าร่วมการอบรมดังกล่าวภายในวันที่ 15 มิถุนายน 2563 ความตามทราบแล้ว นั้น
        ในการนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ได้รับกำหนดการอบรมในโครงการดังกล่าว จึงขอส่งกำหนดการอบรมพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนรู้ฯ แยกตามกลุ่มสาระซึ่งหลักสูตรวิชาภาษาไทยได้ทำการปรับเปลี่ยนรูปแบบการอบรมจากเดิมผ่านระบบออนไลน์ เป็นการอบรมที่มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร เนื่องจากมหาวิทยาลัยได้ผ่อนคลายมาตรการด้านการใช้สถานที่ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย