การอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนรู้โดยใช้ระบบพี่เลี้ยง

โพสต์11 มิ.ย. 2563 00:51โดยJunpen Waentuearong   [ อัปเดต 11 มิ.ย. 2563 05:33 ]
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียน (ตามบัญชีแนบท้าย)....ด้วย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร กำหนดจัดทำโครงการพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนรู้ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษาและภาษาอังกฤษ โดยใช้ระบบพี่เลี้ยง เพื่อพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนการสอนของครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดเขตพื้นทีการศึกษาจังหวัดสกลนคร มุกดาหาร และนครพนม ในรายวิชาภาษาไทย คณิตศาสตาสตร์ วิทยาศาสตร์สังคมศึกษา และภาษาอังกฤษ เพื่อยกระดับคะแนนผลสัมฤทธิ์และการสอบ O-NET ของโรงเรียน
ในการนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพม เขต 1 เห็นว่าจะเป็นประโยชน์ในการพัฒนาการเรียนการสแนของครูผู้สอนใน 5 รายวิชา ข้างต้น จึงให้โรงเรียนคัดเลือกครูผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษาที่ทำการสอนระดับป.1-ป.6 เข้ารับการอบรม ดังกล่าว พร้อมทั้งสแกน QR-Code /ลิค์เพื่อกรอกแบบฟอร์มการเข้ารับการอบรม ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยนี้ ภายในวันที่ 15 มิถุนายน 2563 โดยรูปแบบการอบรมที่มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร ทางมหาวิทยาลัยฯ จะเป็นผู้รับผิดชอบค่าอาหารและเครื่องดื่ม ส่วนค่าพาหนะให้เบิกจากโรงเรียนต้นสังกัด...คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม